Biblioteka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego

Zestawienia

Aktywność ruchowa - zestawienie bibliograficzne

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

Bartkowiak G. (red.), Czynniki kształtujące zachowania zdrowotne człowieka na przestrzeni życia. Teoria i praktyka, Wydaw. Uniwersytetu Medycznego, Poznań 2008

Bartoszewicz R., Aktywność młodzieży gimnazjalnej w Polsce na tle wybranych krajów europejskich, Wydaw. AWF, Warszawa 2010

Bulicz E., Murawow I.,  Zdrowie człowieka i jego diagnostyka. Efekty zdrowotne aktywności ruchowe, Wydaw. Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Radom 2002

Corbin C. [et al.], Fitness i wellness. Kondycja, sprawność, zdrowie, Wydaw. Zysk i S-ka, Poznań 2007

Czaplicki Z., Górska A., Podhajna E.(red.), Aktywność fizyczna a otyłość. Profilaktyka, psychika, estetyka, Wydaw. Instytut Studiów Edukacyjnych, Olsztyn 2008

Czerwiński J. (red.), Aktywność fizyczna potrzebą twórczego życia, Wydaw. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2004

Dencikowska A., Drozd S., Czarny W. (red.), Aktywność fizyczna jako czynnik wspomagający rozwój i zdrowie, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008

Drabik J., Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży, Wydaw. AWF, Gdańsk 1995

Drabik J., Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa, Wydaw. AWF, Gdańsk 2005

Drabik J., Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych, Wydaw. AWF, Gdańsk 1996

Drabik J., Aktywność, sprawność i wydolność fizyczna jako miernik zdrowia człowieka, Wydaw. AWF, Gdańsk 1997

Drabik J., Promocja aktywności fizycznej. Wprowadzenie do problematyki, Wydaw. AWF, Gdańsk 1997

Drabik J. (red.),  Pedagogiczna kontrola pozytywnych mierników zdrowia fizycznego. Rozwój, aktywność, sprawność, wydolność, Wydaw. AWF, Gdańsk 2006

Drabik J., Resiak M. (red.), Styl życia w promocji zdrowia, Wydaw. AWF i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk 2010

Dziubiński Z., Jankowski K. (red.), Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym, Wydaw. AWF, Warszawa 2009

Jopkiewicz A. (red.), Auksologia a promocja zdrowia. T. 5, Wydaw. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Wyższa Szkoła Ekonomiczna Almamer, Warszawa – Kielce 2010

Jurczak A., Sposoby organizacji aktywności ruchowej w czasie wolnym. Młodzież, instytucje, bariery, Wydaw. AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk 2010

Jurgielewicz-Urniaż M. (red.), Sport i wychowanie zdrowotne, Wydaw. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2011

Kasperczyk T. (red.), Postępowanie korekcyjne i rekreacja ruchowa w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży, Wydaw. AWF, Warszawa 1986

Kowalik S. (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 2009

Kozdroń E., Program rekreacji ruchowej osób starszych. Skrypt dla studentów wychowania fizycznego i instruktorów rekreacji ruchowej, Wydaw. AWF, Warszawa 2004

Kozdroń E., Zorganizowana rekreacja ruchowa kobiet w starszym wieku w środowisku miejskim. Propozycja programu i analiza efektów prozdrowotnych, Wydaw. AWF im. Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2006

Kubińska E., Nałęcka D. (red.), Rekreacja ruchowa w edukacji i promocji zdrowia, T. 1, Wydaw. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska 2009

Kulmatycki L., Promocja w kulturze fizycznej. Kryteria dobrej praktyki, Wydaw. AWF, Wrocław 2003

Kuński H., Aktywność ruchowa osób dorosłych, Wydaw. TWP, Warszawa 1984

Kuński, H., Promocja zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000

Lisicki T., Wilk B., Walentukiewicz A. (red.), Prozdrowotny styl życia. Uwarunkowania społeczne, Wydaw. AWF i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk 2005

Maciaszczyk B., Maciaszczyk P., Rola aktywności ruchowej w ontogenezie człowieka. Trening zdrowotny, Wydaw. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, Tarnobrzeg 2012

Mackiewicz I., Program promocji zdrowia młodzieży „Sami sobie”. Aktywność ruchowa, Wydaw. Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego, Warszawa 1992

Marecki B. (red.), Sport i turystyka we współczesnym stylu życia, Wydaw. AWF, Poznań 2009

Merski J., Wpływ uprawiania turystyki kwalifikowanej przez ludzi dorosłych na ich sprawność motoryczną, Wydaw. AlmaMer, Warszawa 2007

Migasiewicz J., Bolach E. (red.), Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych, Wydaw. Typograficzne „Typoscript”, Wrocław 2004

Murawska-Ciałowicz E., Zatoń M. (red.), Znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia, Wydaw. AWF, Wrocław 2005

Murawska-Ciałowicz E., Zatoń M. (red.), Znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia, Wydaw. AWF, Wrocław 2005

Ostrowska A., Styl życia a zdrowie, Wydaw. IFiS PAN, Warszawa  1999

Przewęda R., Dobosz J., Kondycja fizyczna polskiej młodzieży, Wydaw. AWF, Warszawa 2003

Rosławski A., Sadowska-Wróblewska M.,  Reumatyzm twój wróg, sport twój przyjaciel. Ćwiczenia sportowo – rekreacyjne zalecane przy schorzeniach reumatycznych , Wydaw. „Sport i Turystyka”, Warszawa 1997

Rutkowska E. (red.), Aktywność fizyczna w pielęgnowaniu zdrowia i terapii chorób, Wydaw. Akademii Medycznej, Lublin 1998

Sas-Nowosielski K., Wychowanie do aktywności fizycznej, Wydaw. AWF, Katowice 2003

Sygit M., Sygit K., Wychowanie zdrowotne, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008

Szczepanowska E., Sokołowski M. (red.), Aktywność fizyczna i odżywianie się jako uwarunkowania promocji zdrowia, Wydaw. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, Poznań 2008

Umiastowska D. (red.), Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, T. 12 Wydaw. „Albatros”, Szczecin 2008

Umiastowska D. (red.), Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, T. 2. Cz. 1, Wydaw. „Albatros”, Szczecin 2007

Umiastowska D. (red.), Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, T. 2. Cz. 2, Wydaw. „Albatros”, Szczecin 2007

Woynarowska B. (red.), Edukacja zdrowotna. Poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, Wydaw. Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012

Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Wydaw. PWN, Warszawa 2007

Woynarowska B., Kapica M. (red.), Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej. Stan i oczekiwania. Materiały z Konferencji Naukowej Kamień Śląski 25-26 września 2000, Wydaw. KOWEiZ, Warszawa 2001

Żukowska Z. (red.), Ja, zdrowie, ruch. Poradnik dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, Wydaw. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa 2000

Żukowska Z., Żukowski R. (red.), Zdrowie i sport  w edukacji globalnej. Wydaw. AWF, Warszawa 2002

Żukowska Z., Żukowski R. (red.), Zdrowie, ruch, fair play, Wydaw. AWF, Warszawa 2001